جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
697تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 10ML1393/04/23100000
697تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 10ML1392/05/1395000
697تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 10ML1391/10/0463000
697تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 10ML1391/03/1760000
697تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 10ML1390/03/2545000