يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9399تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 100ML1393/04/24920000
9399تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 100ML1393/01/20718000
9399تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 100ML1392/11/09600000
9399تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 100ML1392/05/20880000
9399تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 100ML1391/11/12357000
9399تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 100ML1391/10/17392000
9399تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 100ML1391/04/20357000
9399تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 100ML1389/08/24340000