چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2517تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 50ML1393/05/06600000
2517تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 50ML1392/11/09375000
2517تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 50ML1392/05/16554000
2517تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 50ML1391/09/21246000
2517تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 50ML1391/08/29230000
2517تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 50ML1391/02/04225000
2517تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 50ML1388/12/01217900