سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2142تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 20ML1393/04/24250000
2142تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 20ML1392/11/09160000
2142تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 20ML1392/06/24238000
2142تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 20ML1392/05/20110000
2142تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 20ML1391/07/2298000
2142تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 20ML1391/07/0494500
2142تامين اجتماعي70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 20ML1388/12/0192800