جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
686تامين اجتماعي90ويال - اينترفرون گاما 1 ب - 100mcg (3million I.U)/vial1394/02/302300000
686تامين اجتماعي90ويال - اينترفرون گاما 1 ب - 100mcg (3million I.U)/vial1392/05/131200000
686تامين اجتماعي90ويال - اينترفرون گاما 1 ب - 100mcg (3million I.U)/vial1387/08/14800000