پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16752تامين اجتماعي84ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml(Actoferon)1394/07/21660000
16752تامين اجتماعي95ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml(Actoferon)1394/07/21660000
16752تامين اجتماعي95ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml(Actoferon)1394/07/21660000
16752تامين اجتماعي84ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml(Actoferon)1394/07/210
16752تامين اجتماعي84ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml(Actoferon)1393/03/20840000
16752تامين اجتماعي84ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml(Actoferon)1393/03/05840000
16752تامين اجتماعي84ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml(Actoferon)1392/07/091020000