دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12560تامين اجتماعي70ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 9.6millionU/ml1393/03/200
12560تامين اجتماعي70ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 9.6millionU/ml1392/08/11580000
12560تامين اجتماعي70ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 9.6millionU/ml1392/07/02450000