سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2668تامين اجتماعي95ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1394/08/13660000
2668تامين اجتماعي95ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1394/07/220
2668تامين اجتماعي67ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1394/06/081200000
2668تامين اجتماعي64ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1394/06/080
2668تامين اجتماعي75ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1393/03/051344000
2668تامين اجتماعي64ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1393/03/201344000
2668تامين اجتماعي95ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1393/03/20580000
2668تامين اجتماعي95ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1393/03/20580000
2668تامين اجتماعي75ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1393/03/201344000
2668تامين اجتماعي95ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1393/03/05580000
2668تامين اجتماعي95ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1392/07/01450000
2668تامين اجتماعي95ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1390/06/01450000