سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6775تامين اجتماعي95ويال - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg/vial (Cinnovex)1394/07/261375000
6775تامين اجتماعي95ويال - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg/vial (Cinnovex)1394/07/261375000
6775تامين اجتماعي95ويال - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg/vial (Cinnovex)1394/07/260
6775تامين اجتماعي95ويال - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg/vial (Cinnovex)1393/03/201190000
6775تامين اجتماعي95ويال - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg/vial (Cinnovex)1392/07/031190000