سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16754تامين اجتماعي95ويال - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg/vial (Actovex)1394/01/011375000
16754تامين اجتماعي95ويال - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg/vial (Actovex)1393/03/201200000
16754تامين اجتماعي95ويال - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg/vial (Actovex)1392/07/091200000
16754تامين اجتماعي95ويال - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg/vial (Actovex)1392/07/061200000