پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1545تامين اجتماعي70ويال - اينترفرون آلفا 2 ب - 3mega1394/01/0870000
1545تامين اجتماعي70ويال - اينترفرون آلفا 2 ب - 3mega1393/08/1963500
1545تامين اجتماعي70ويال - اينترفرون آلفا 2 ب - 3mega1386/08/0545000