پنجشنبه 30 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1545تامين اجتماعي70ويال - اينترفرون آلفا 2 ب - 3mega1394/01/0870000
1545تامين اجتماعي70ويال - اينترفرون آلفا 2 ب - 3mega1393/08/1963500
1545تامين اجتماعي70ويال - اينترفرون آلفا 2 ب - 3mega1386/08/0545000