شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
675تامين اجتماعي70ويال - انسولين زينک - 100IU/ml1392/07/230
675تامين اجتماعي70ويال - انسولين زينک - 100IU/ml1383/04/187000