سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
675تامين اجتماعي70ويال - انسولين زينک - 100IU/ml1392/07/230
675تامين اجتماعي70ويال - انسولين زينک - 100IU/ml1383/04/187000