دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
677تامين اجتماعي70ويال - انسولين رگولار - BEEF 100IU/ml 10ML1392/07/230
677تامين اجتماعي70ويال - انسولين رگولار - BEEF 100IU/ml 10ML1382/10/2513900