شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
674تامين اجتماعي90ويال - انسولين رگولار - 100IU/ml 10ML1394/09/18140000
674تامين اجتماعي90ويال - انسولين رگولار - 100IU/ml 10ML1392/05/13120000
674تامين اجتماعي90ويال - انسولين رگولار - 100IU/ml 10ML1392/02/0470000
674تامين اجتماعي90ويال - انسولين رگولار - 100IU/ml 10ML1392/02/0152000
674تامين اجتماعي90ويال - انسولين رگولار - 100IU/ml 10ML1391/12/0535000
674تامين اجتماعي90ويال - انسولين رگولار - 100IU/ml 10ML1390/02/1035000