يکشنبه 3 شهريور 1398    |    Sunday, August 25, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
673تامين اجتماعي90ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1394/09/18140000
673تامين اجتماعي90ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1392/05/13120000
673تامين اجتماعي90ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1392/02/0470000
673تامين اجتماعي90ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1392/02/0152000
673تامين اجتماعي90ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1391/12/0535000
673تامين اجتماعي90ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1390/02/1035000