دوشنبه 30 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
673تامين اجتماعي90ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1394/09/18140000
673تامين اجتماعي90ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1392/05/13120000
673تامين اجتماعي90ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1392/02/0470000
673تامين اجتماعي90ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1392/02/0152000
673تامين اجتماعي90ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1391/12/0535000
673تامين اجتماعي90ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1390/02/1035000