شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11694تامين اجتماعي70ويال - ايمونه گلوبولين وريدي - 12g1392/06/0613800000
11694تامين اجتماعي70ويال - ايمونه گلوبولين وريدي - 12g1392/05/0112600000
11694تامين اجتماعي70ويال - ايمونه گلوبولين وريدي - 12g1391/03/308400000
11694تامين اجتماعي70ويال - ايمونه گلوبولين وريدي - 12g1391/02/247716000
11694تامين اجتماعي70ويال - ايمونه گلوبولين وريدي - 12g1390/07/187716000