يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1763تامين اجتماعي70ويال - ايمونه گلوبولين عضلاني - 10ml1392/06/0611500000
1763تامين اجتماعي70ويال - ايمونه گلوبولين عضلاني - 10ml1392/05/0110500000
1763تامين اجتماعي70ويال - ايمونه گلوبولين عضلاني - 10ml1391/03/307000000
1763تامين اجتماعي70ويال - ايمونه گلوبولين عضلاني - 10ml1391/02/246430000
1763تامين اجتماعي70ويال - ايمونه گلوبولين عضلاني - 10ml1390/07/186430000