چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1876تامين اجتماعي70ويال - ايمي پنم - سيلاستاتين - 500,500/vial1394/04/20220000
1876تامين اجتماعي70ويال - ايمي پنم - سيلاستاتين - 500,500/vial1392/06/25220000
1876تامين اجتماعي70ويال - ايمي پنم - سيلاستاتين - 500,500/vial1387/06/13170000