دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2435تامين اجتماعي70ويال - ايمي پنم - سيلاستاتين - 250,250/vial1392/05/13110500
2435تامين اجتماعي70ويال - ايمي پنم - سيلاستاتين - 250,250/vial1387/05/0285000