پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1538تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 10mg/vial1395/01/282300000
1538تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 10mg/vial1393/08/010
1538تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 10mg/vial1393/03/206194500
1538تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 10mg/vial1393/03/206194500
1538تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 10mg/vial1392/07/031840000
1538تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 10mg/vial1392/07/016194500
1538تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 10mg/vial1392/05/301840000
1538تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 10mg/vial1391/06/061576427
1538تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 10mg/vial1391/02/192970000
1538تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 10mg/vial1390/04/282500000