يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1537تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1395/01/281150000
1537تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1393/08/010
1537تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1393/03/203100000
1537تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1393/03/053100000
1537تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1392/07/011520000
1537تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1392/05/301520000
1537تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1392/02/01900000
1537تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1392/01/18930000
1537تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1391/11/091420000
1537تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1391/09/29930000
1537تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1391/02/131220000
1537تامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1390/11/191280000