يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8178تامين اجتماعي70ويال - هيدروکورتيزون سديم سوکسينات - 100mg/2ml1393/08/1121000
8178تامين اجتماعي70ويال - هيدروکورتيزون سديم سوکسينات - 100mg/2ml1392/05/1318000
8178تامين اجتماعي70ويال - هيدروکورتيزون سديم سوکسينات - 100mg/2ml1391/10/0312000
8178تامين اجتماعي70ويال - هيدروکورتيزون سديم سوکسينات - 100mg/2ml1391/07/1912000
8178تامين اجتماعي70ويال - هيدروکورتيزون سديم سوکسينات - 100mg/2ml1390/01/238500