شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
637تامين اجتماعي70ويال - هيدروکورتيزون - 100mg1392/05/1323500
637تامين اجتماعي70ويال - هيدروکورتيزون - 100mg1391/10/0317000
637تامين اجتماعي70ويال - هيدروکورتيزون - 100mg1391/08/1615000
637تامين اجتماعي70ويال - هيدروکورتيزون - 100mg1390/10/209700