شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
13930تامين اجتماعي70ويال - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 220IU/5ml1393/04/073000000
13930تامين اجتماعي70ويال - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 220IU/5ml1390/10/171200000