شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
13930تامين اجتماعي70ويال - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 220IU/5ml1393/04/073000000
13930تامين اجتماعي70ويال - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 220IU/5ml1390/10/171200000