يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7382تامين اجتماعي95ويال - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 540IU/3ml1394/07/253672000
7382تامين اجتماعي95ويال - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 540IU/3ml1393/03/054300000
7382تامين اجتماعي95ويال - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 540IU/3ml1390/05/17600000