شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7386تامين اجتماعي95ويال - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 180IU/1ml1394/07/251224000
7386تامين اجتماعي95ويال - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 180IU/1ml1392/09/191450000
7386تامين اجتماعي95ويال - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 180IU/1ml1390/05/17300000