پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1978تامين اجتماعي70ويال - هپارين سديم - 25000IU/5ml1394/06/23100000
1978تامين اجتماعي70ويال - هپارين سديم - 25000IU/5ml1392/11/2777500
1978تامين اجتماعي70ويال - هپارين سديم - 25000IU/5ml1388/12/1037800