دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1978تامين اجتماعي70ويال - هپارين سديم - 25000IU/5ml1394/06/23100000
1978تامين اجتماعي70ويال - هپارين سديم - 25000IU/5ml1392/11/2777500
1978تامين اجتماعي70ويال - هپارين سديم - 25000IU/5ml1388/12/1037800