چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10683تامين اجتماعي90ويال - گلاتيرامر استات - 20mg1394/04/01600000
10683تامين اجتماعي90ويال - گلاتيرامر استات - 20mg1393/03/20525000
10683تامين اجتماعي90ويال - گلاتيرامر استات - 20mg1393/03/20525000
10683تامين اجتماعي90ويال - گلاتيرامر استات - 20mg1392/04/31525000