يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
597تامين اجتماعي70ويال - گلوکاگون - 1mg/ml1394/10/12380000
597تامين اجتماعي70ويال - گلوکاگون - 1mg/ml1392/12/191200000
597تامين اجتماعي70ويال - گلوکاگون - 1mg/ml1390/07/17413500