يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1394/12/091000000
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1394/09/16720000
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1394/08/131000000
581تامين اجتماعي94ويال - گان سيکلووير - 500mg1393/08/010
581تامين اجتماعي94ويال - گان سيکلووير - 500mg1393/07/021000000
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1393/05/261600000
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1393/03/201000000
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1393/03/051000000
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1392/07/061775000
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1392/07/01680000
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1392/06/271519500
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1392/06/021775000
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1392/04/311160000
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1392/02/18992900
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1392/01/27571757
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1391/12/22992900
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1391/12/19447554
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1391/11/28992900
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1391/10/20650000
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1391/08/21992900
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1391/07/24943000
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1391/07/18545156
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1391/02/30943000
581تامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1390/05/24715000