يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2241تامين اجتماعي70ويال - گادوديامايد ( گادودياميد ) - 287mg/ml1394/03/06650000
2241تامين اجتماعي70ويال - گادوديامايد ( گادودياميد ) - 287mg/ml1393/04/23650000
2241تامين اجتماعي70ويال - گادوديامايد ( گادودياميد ) - 287mg/ml1392/05/20616500
2241تامين اجتماعي70ويال - گادوديامايد ( گادودياميد ) - 287mg/ml1392/01/28300000
2241تامين اجتماعي70ويال - گادوديامايد ( گادودياميد ) - 287mg/ml1389/10/01288500