پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14664تامين اجتماعي100ويال - فاکتور 13 - 250U1394/04/035500000
14664تامين اجتماعي100ويال - فاکتور 13 - 250U1394/03/035200000
14664تامين اجتماعي100ويال - فاکتور 13 - 250U1394/02/22200000
14664تامين اجتماعي100ويال - فاکتور 13 - 250U1393/11/055500000
14664تامين اجتماعي100ويال - فاکتور 13 - 250U1392/07/23200000
14664تامين اجتماعي100ويال - فاکتور 13 - 250U1392/06/30100000