دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
532تامين اجتماعي98ويال - فيبرينوژن - 1g1394/03/3012800000
532تامين اجتماعي98ويال - فيبرينوژن - 1g1393/11/0512560000
532تامين اجتماعي70ويال - فيبرينوژن - 1g1392/07/01300000
532تامين اجتماعي70ويال - فيبرينوژن - 1g1392/05/12300000
532تامين اجتماعي70ويال - فيبرينوژن - 1g1384/12/16150000