يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
93تامين اجتماعي100ويال - فاکتور 9 کمپلکس - 500IU1394/05/053000000
93تامين اجتماعي70ويال - فاکتور 9 کمپلکس - 500IU1392/07/23100000
93تامين اجتماعي70ويال - فاکتور 9 کمپلکس - 500IU1392/06/3050000
93تامين اجتماعي70ويال - فاکتور 9 کمپلکس - 500IU1392/04/31100000
93تامين اجتماعي70ويال - فاکتور 9 کمپلکس - 500IU1382/10/2550000