پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2682تامين اجتماعي100ويال - فاکتور 7 - 1.2mg1393/03/2410900000
2682تامين اجتماعي100ويال - فاکتور 7 - 1.2mg1393/03/2410900000
2682تامين اجتماعي100ويال - فاکتور 7 - 1.2mg1393/03/059900000
2682تامين اجتماعي100ويال - فاکتور 7 - 1.2mg1392/06/0650000
2682تامين اجتماعي100ويال - فاکتور 7 - 1.2mg1392/05/05100000
2682تامين اجتماعي100ويال - فاکتور 7 - 1.2mg1385/02/1250000