شنبه 1 آبان 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
95تامين اجتماعي70ويال - فاکتور 7 - 4.8mg1382/10/25200000