چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
95تامين اجتماعي70ويال - فاکتور 7 - 4.8mg1382/10/25200000