پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
95تامين اجتماعي70ويال - فاکتور 7 - 4.8mg1382/10/25200000