شنبه 8 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
94تامين اجتماعي70ويال - فاکتور 7 - 2.4mg1384/07/19100000