شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4008تامين اجتماعي53ويال - اتانرسپت - 25mg1393/08/010
4008تامين اجتماعي90ويال - اتانرسپت - 25mg1393/08/110
4008تامين اجتماعي90ويال - اتانرسپت - 25mg1393/08/100
4008تامين اجتماعي90ويال - اتانرسپت - 25mg1393/03/202000000
4008تامين اجتماعي70ويال - اتانرسپت - 25mg1393/05/294000000
4008تامين اجتماعي70ويال - اتانرسپت - 25mg1393/03/204000000
4008تامين اجتماعي70ويال - اتانرسپت - 25mg1393/05/292000000
4008تامين اجتماعي53ويال - اتانرسپت - 25mg1393/03/203500000
4008تامين اجتماعي70ويال - اتانرسپت - 25mg1393/02/132000000
4008تامين اجتماعي70ويال - اتانرسپت - 25mg1392/08/012900000