چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
492تامين اجتماعي90ويال - اپيروبيسين - 50mg1394/08/09950000
492تامين اجتماعي90ويال - اپيروبيسين - 50mg1394/06/171100000
492تامين اجتماعي90ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/08/101100000
492تامين اجتماعي88ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/06/311126000
492تامين اجتماعي88ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/06/311100000
492تامين اجتماعي89ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/06/311000000
492تامين اجتماعي88ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/04/011189000
492تامين اجتماعي88ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/04/011189000
492تامين اجتماعي90ويال - اپيروبيسين - 50mg1393/03/05900000
492تامين اجتماعي90ويال - اپيروبيسين - 50mg1392/07/01600000
492تامين اجتماعي90ويال - اپيروبيسين - 50mg1392/05/30600000
492تامين اجتماعي90ويال - اپيروبيسين - 50mg1392/03/12450000
492تامين اجتماعي90ويال - اپيروبيسين - 50mg1391/10/12460000
492تامين اجتماعي90ويال - اپيروبيسين - 50mg1391/08/27570000
492تامين اجتماعي90ويال - اپيروبيسين - 50mg1391/03/10522500
492تامين اجتماعي90ويال - اپيروبيسين - 50mg1390/10/19575000