يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
491تامين اجتماعي90ويال - اپيروبيسين - 10mg1394/08/13220000
491تامين اجتماعي90ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/08/10233000
491تامين اجتماعي76ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/06/31379000
491تامين اجتماعي83ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/06/31273000
491تامين اجتماعي83ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/03/20273000
491تامين اجتماعي87ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/03/20233000
491تامين اجتماعي90ويال - اپيروبيسين - 10mg1393/03/05208000
491تامين اجتماعي90ويال - اپيروبيسين - 10mg1392/07/01140000
491تامين اجتماعي90ويال - اپيروبيسين - 10mg1392/06/26130000
491تامين اجتماعي90ويال - اپيروبيسين - 10mg1392/05/30140000
491تامين اجتماعي90ويال - اپيروبيسين - 10mg1391/08/02110000
491تامين اجتماعي90ويال - اپيروبيسين - 10mg1391/02/25128000
491تامين اجتماعي90ويال - اپيروبيسين - 10mg1390/10/18105500