سه شنبه 16 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5845تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 20mg1394/09/167000000
5845تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 20mg1393/12/195000000
5845تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 20mg1393/03/203880000
5845تامين اجتماعي77ويال - دوگسوروبيسين - 20mg1393/03/207019000
5845تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 20mg1393/03/203880000
5845تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 20mg1393/03/053880000
5845تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 20mg1392/07/017019000
5845تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 20mg1392/06/137019000