شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
472تامين اجتماعي0ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1395/05/23580000
472تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1394/09/16445000
472تامين اجتماعي89ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/08/010
472تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/08/10580000
472تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/03/20542000
472تامين اجتماعي89ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/04/01580000
472تامين اجتماعي88ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/04/01640000
472تامين اجتماعي89ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/04/01583000
472تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1393/03/05542000
472تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1392/07/01300000
472تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1391/12/26188000
472تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1391/12/16290000
472تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1391/08/08210000
472تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1391/04/25265000
472تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1391/02/03285000
472تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1390/11/17282500