شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
473تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1395/05/23165000
473تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1395/05/23160000
473تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1394/10/22145000
473تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/08/010
473تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/08/10155500
473تامين اجتماعي85ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/06/31283000
473تامين اجتماعي86ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/04/01245000
473تامين اجتماعي82ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/04/01182000
473تامين اجتماعي88ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/04/01196500
473تامين اجتماعي89ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/04/01175000
473تامين اجتماعي85ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/04/01295500
473تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/03/20155500
473تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1393/03/05155500
473تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1392/07/03143000
473تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1392/07/01135000
473تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1392/02/0380000
473تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1391/12/2273000
473تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1391/12/1684000
473تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1391/03/1075000
473تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1391/02/0480500
473تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1390/10/1870000