يکشنبه 3 شهريور 1398    |    Sunday, August 25, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
17753تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 160mg/16ml1394/10/068450000
17753تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 160mg/16ml1393/09/129900000
17753تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 160mg/16ml1393/05/2616000000
17753تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 160mg/16ml1393/03/059900000
17753تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 160mg/16ml1392/07/0110300000
17753تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 160mg/16ml1392/05/2910300000
17753تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 160mg/16ml1390/10/138833000