پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1478تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 80mg1394/06/017000000
1478تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 80mg1394/03/057800000
1478تامين اجتماعي85ويال - دوستاکسل - 80mg1393/08/010
1478تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 80mg1393/08/107000000
1478تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 80mg1393/03/204950000
1478تامين اجتماعي85ويال - دوستاکسل - 80mg1393/03/204950000
1478تامين اجتماعي89ويال - دوستاکسل - 80mg1393/04/015676500
1478تامين اجتماعي87ويال - دوستاکسل - 80mg1393/05/268282500
1478تامين اجتماعي87ويال - دوستاکسل - 80mg1393/05/268000000
1478تامين اجتماعي85ويال - دوستاکسل - 80mg1393/05/2610558500
1478تامين اجتماعي87ويال - دوستاکسل - 80mg1393/04/017000000
1478تامين اجتماعي87ويال - دوستاکسل - 80mg1393/04/017000000
1478تامين اجتماعي87ويال - دوستاکسل - 80mg1393/04/017000000
1478تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 80mg1393/03/204950000
1478تامين اجتماعي85ويال - دوستاکسل - 80mg1393/04/019900000
1478تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 80mg1393/02/156996500
1478تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 80mg1393/02/102200000
1478تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 80mg1392/07/036996500
1478تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 80mg1392/07/0110558500
1478تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 80mg1392/05/056996500
1478تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 80mg1392/01/202690000
1478تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 80mg1391/11/047170000
1478تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 80mg1391/01/308560000
1478تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 80mg1391/01/267520000
1478تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 80mg1391/01/218560000
1478تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 80mg1390/08/037520000